MY MENU

POLYMER

Polymer Grade A
เป็นโพลิเมอร์ประจุลบ ละลายน้ำได้ สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมน้ำดื่ม เป็นต้น